Info & NieuwsAls u vragen heeft over gemeenschappelijk wonen, twijfel niet maar bel of mail ons!


 • De jaarlijkse Nieuwsbrief van STUT Consult biedt actuele informatie over diverse aspecten van financiering, fiscaliteit, regelgeving en praktijkervaring . De laatste Nieuwsbrief is in januari 2020 verstuurd naar de (leden van) woonverenigingen waarvan bij ons een e-mailadres bekend is.
        Een aantal vaste onderwerpen uit eerdere Nieuwsbrieven zijn opgenomen in de rubriek Overigen van deze website.
 • De Nieuwsbrief is bedoeld voor leden van bestaande woonverenigingen.
  De Nieuwsbrieven van STUT Consult verschijnen meestal één keer per jaar.
  Als jullie woonvereniging onze Nieuwsbrieven toegezonden wil krijgen, stuur dan een mailtje naar info@stut-consult.nl
  met de tekst: "Verzoek toezending Nieuwsbrieven STUT Consult" en vermeldt duidelijk je naam en de naam van de woonvereniging en het e-mailadres), dan sturen wij onze Nieuwsbrieven voortaan naar het daarin vermelde e-mailadres.
  Als je geen prijs meer stelt op toezending van de Nieuwsbrief meldt dit dan door een mailtje te sturen aan info@stut-consult.nl, onder vermelding van je naam, de naam van de woonvereniging, en het e-mailadres.

Financiering

Bij Triodosbank zijn er, binnen duidelijke grenzen, mogelijkheden voor financiering van nieuwe woonverenigingen!
Het gaat om financiering aan groepen van 3 of meer personen/wooneenheden die inzetten op gemeenschappelijkheid en duurzaamheid.
De randvoorwaarden voor de financiering zijn bij ons bekend. Groepen die meer willen weten kunnen contact met ons opnemen.

De Rabobank ziet op dit moment nog steeds geen mogelijkheden om hypothecaire leningen te verstrekken aan nieuwe woonverenigingen!
Bestaande klanten kunnen wel nieuwe leningen afsluiten voor onderhoud, renovatie, of bij ledenwisseling

Zowel bij de Rabobank als bij andere Nederlandse banken zijn er wél mogelijkheden voor hypothecaire financieringen aan wooninitiatieven van 3 of meer personen als dat vorm krijgt als mede-eigendom.

Wij hebben ook contact met Duitse banken, waar gemeenschappelijk eigendom van woningen in de vorm van mede-eigendom een bekender fenomeen is.
 • Er is een aanhoudende stroom van nieuwe initiatieven op het gebied van gemeenschappelijk wonen en gezamenlijk eigendom van woonruimte. Dat is het gevolg van de oproep om een participatiemaatschappij te realiseren waarin mensen voor elkaar zorgen en dingen willen delen.
 • Voorheen konden dergelijke initiatieven bij banken veelal via particuliere leningen worden gefinancierd. Vanwege alle regels is het op dit moment erg lastig om particuliere leningen te verkrijgen voor dergelijke wooninitiatieven.
  Een reden daarvoor is dat banken hun systeem voor particuliere financieringen sterk afgestemd hebben op de bulkmarkt van appartementen en grondgebonden woningen voor alleenstaanden en stelletjes.
  De ruimte om meer dan twee personen in het financieringssysteem op te voeren ontbreekt vaak in de gehanteerde IT-systemen. Aanpassing daarvan kost geld en vergt verandering van prioriteiten.
  Een andere reden is de regelgeving rond 'zorgplicht' voor de individuele woonconsument, zoals die wordt opgelegd vanuit de Wet Financieel Toezicht (Wft) en de uitwerking van de Europese regelgeving van de Mortgage Credit Directive (MCD).
  De druk van deze regels en de controle van de toezichthouders, zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandse Bank (DNB), is zodanig dat banken geen ruimte lijken te vinden voor alternatieve financieringsvormen.

  Wij proberen voortdurend om financieringen voor woonverenigingen en aanverwante samenwoningsconstructies toch weer op gang te krijgen, hetzij via de banken, hetzij langs andere weg.
  Dat is niet gemakkelijk, omdat financieringen voor woonprojecten liefst op langere termijn gegarandeerd moeten zijn.

  Overigens blijft het voor bestaande klanten (woonverenigingen) mogelijk om bij hun betreffende bank nieuwe hypothecaire leningen te krijgen bij ledenwisselingen, of voor onderhoud, renovatie, of duurzaamheid.

  Door dit alles zien we dat de door de overheid beoogde participatiemaatschappij weliswaar door de politiek met de mond beleden wordt , maar tegelijk nog wordt tegengewerkt, doordat er op het gebied van financieringen én ruimtelijke ordening tegengestelde regels gelden, die initiatieven bij de realisering gelijk pootje haken.
  Op het vlak van de ruimtelijke ordening betreft dit de beperkingen om buiten de bebouwde kom (waar in Nederland meestal de grotere gebouwen liggen, zoals met name voormalige boerderijen) nieuwe woningen te creëren. De rechtsvorm van de woonvereniging zou daarbij een oplossing kunnen bieden, maar dan moeten gemeenten bereid zijn om mee te werken aan een ruimere interpretatie van het begrip 'huishouden'. Daar lijkt tot nu toe mondjesmaat gehoor aan te worden gegeven.
Woonverenigingen zijn in voortdurende beweging.
 • Startende woonverenigingen moeten op een gegeven moment gaan zoeken naar een manier om hun plannen te verwerkelijken. Je kunt zoeken in bestaande gebouwen met voldoende ruimte om met meerdere personen te wonen, zoals grote herenhuizen, villa's, oude pastorieën, en boerderijen. Voor degenen die lef hebben zijn er soms oude fabrieksgebouwen, of andere bedrijfsgebouwen, of kerken, die qua ligging en mogelijkheden geschikt kunnen zijn.

  Een andere ingang is het vinden van een of meer kavels om daar nieuwe gebouwen op te bouwen en naar eigen smaak te kunnen opzetten.
  Een recente beweging richt zich op tiny-houses. Vaak zijn die in te zetten op tijdelijke bouwplekken, dwz. lege plekken waar gemeenten voor een periode van 5 à 10 jaar geen duidelijke ontwikkelingsplannen hebben.  Het vereist een flexibele geest, een korte bindingshorizont, maar neem het mee in je overwegingen. Een broedplaats voor dergelijke tiny-houses is Almere.

Aanslag Onroerendzaakbelasting (orzb):
 • De WOZ-waarde vormt de grondslag voor het eigenwoningforfait van de Inkomstenbelasting en voor diverse gemeentelijke belastingen. Hier kun je misschien besparen. De ervaring leert dat meer dan de helft van de ingediende WOZ-bezwaren terecht zijn. Controleer de WOZ-waarde en maak bezwaar tegen een te hoge waarde. Dat moet wel goed onderbouwd worden, bijv. aan de hand van een recent taxatierapport, of door goed te kijken naar de referentiepanden die in de WOZ-taxatie worden gebruikt. 
 • Let goed op! De termijn voor het maken van bezwaar tegen de gemeentelijke WOZ verloopt 6 weken na de aanslagdatum!
 • Tarieven van gemeentelijke belastingen en heffingen en van het Waterschap kunt u opvragen bij uw gemeente / waterschap.