Nieuws


Als je vragen hebt over gemeenschappelijk wonen, twijfel niet maar bel of mail ons!


Belangrijk nieuws:
Banken zoals Rabobank en Triodosbank zien op dit moment geen mogelijkheden meer om hypothecaire leningen te verstrekken aan nieuwe woonverenigingen !

De druk van de participatiemaatschappij zorgt voor een stroom van nieuwe initiatieven op het gebied van gemeenschappelijk wonen en gezamenlijk eigendom van woonruimte.
Helaas wordt die stroom aan initiatieven drastisch tegengewerkt als banken geen financieringen willen verstrekken.
Feitelijk betekent dit dat deze initiatieven in de kiem gesmoord dreigen te worden!
De banken missen daarmee de aansluiting met de maatschappelijke realiteit van de beoogde participatiemaatschappij en dat
vervreemdt de banken van hun maatschappelijke doel, nl. om smeermiddel van de economie te zijn (en geen remvoering).

Banken hebben hun systeem voor particuliere financieringen sterk afgestemd op de bulkmarkt van alleenstaanden en stelletjes.
De ruimte om meer dan twee poppetjes in het financieringssysteem op te voeren ontbreekt in de gehanteerde IT-systemen. Aanpassing daarvan kost geld en vergt verandering van prioriteiten.

Een andere reden is de regelgeving rond 'zorgplicht' voor de individuele woonconsument, zoals die wordt opgelegd vanuit de Wet Financieel Toezicht (Wft) en de uitwerking van de Europese regelgeving van de Mortgage Credit Directive (MCD).
De druk van deze regels en de controle van de toezichthouders, zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandse Bank (DNB), is zodanig dat die geen ruimte lijken te geven voor alternatieve financieringsvormen.


Wij zijn uiteraard bezig om te proberen financieringen voor woonverenigingen en aanverwante samenwoningsconstructies toch weer op gang te krijgen, hetzij via de banken, hetzij langs andere weg.

Dat is niet gemakkelijk, omdat financieringen voor woonprojecten liefst op langere termijn gegarandeerd moeten zijn.


Overigens blijven Rabobank en Triodosbank voor bestaande klanten (woonverenigingen) leningen verstrekken bij ledenwisselingen, of in het kader van onderhoud, renovatie, of voor energiemaatregelen.


Woonverenigingen zijn in voortdurende beweging.

Startende woonverenigingen moeten op een gegeven moment gaan zoeken naar een manier om hun plannen te verwerkelijken. Je kunt zoeken in bestaande gebouwen met voldoende ruimte om met meerdere personen te wonen, zoals grote herenhuizen, villa's, oude pastorieën, en boerderijen. Voor degenen die lef hebben zijn er soms oude fabrieksgebouwen, of andere bedrijfsgebouwen, of kerken, die qua ligging en mogelijkheden geschikt kunnen zijn.

Een andere ingang is het vinden van een of meer kavels om daar nieuwe gebouwen op te bouwen en naar eigen smaak te kunnen opzetten.

Een recente beweging richt zich op tiny-houses. Vaak zijn die in te zetten op tijdelijke bouwplekken, dwz. lege plekken waar gemeenten voor een periode van 5 à 10 jaar geen duidelijke ontwikkelingsplannen hebben.  Het vereist een flexibele mind, korte bindingshorizont, maar neem het mee in je overwegingen. Een broedplaats voor dergelijke tiny-houses is Almere.

Kijk ook bijv. op: http://www.bouwexpo-tinyhousing.nl/, of http://www.eco-architecten.nl en laat je fantasie gaan!Nieuwsbrief

De Nieuwsbrieven van STUT Consult bieden actuele informatie over diverse aspecten van financiering, fiscaliteit, regelgeving en praktijkervaring . De Nieuwsbrief is bedoeld voor leden van bestaande woonverenigingen.
De Nieuwsbrieven van STUT Consult verschijnen meestal één keer per jaar.
Als jullie woonvereniging onze Nieuwsbrieven toegezonden wil krijgen, stuur dan een mailtje naar info@stut-consult.nl
met de tekst: "Verzoek toezending Nieuwsbrieven STUT Consult" en vermeldt duidelijk je naam en de naam van de woonvereniging en het e-mailadres), dan sturen wij onze Nieuwsbrieven voortaan naar het daarin vermelde e-mailadres.
Als je geen prijs meer stelt op toezending van de Nieuwsbrief meldt dit dan door een mailtje te sturen aan info@stut-consult.nl, onder vermelding van je naam, de naam van de woonvereniging, en het e-mailadres.

Aanslag Onroerendzaakbelasting (orzb):

De huizenprijzen daalden tussen nog niet zo lang geleden flink. In die periode stelden veel gemeentes de WOZ-waarde van woningen te hoog vast, bleek uit onderzoek door Kadasterdata. De kans is aanwezig dat, ondanks de inhaalslag van de marktwaarden, jullie WOZ-waarde nog steeds te hoog is. De WOZ-waarde vormt de grondslag voor het eigenwoningforfait van de Inkomstenbelasting en voor diverse gemeentelijke belastingen. Hier kun je misschien besparen. De ervaring leert dat meer dan de helft van de ingediende WOZ-bezwaren terecht zijn. Controleer de WOZ-waarde en maak bezwaar tegen een te hoge waarde. Dat moet wel goed onderbouwd worden, bijv. aan de hand van de referentiepanden die in de WOZ-taxatie worden gebruikt.
Let goed op! De termijn voor het maken van bezwaar tegen de gemeentelijke WOZ verloopt 6 weken na de aanslagdatum!

Financiële administratie:
een informatieve brochure voor Penningmeesters van bestaande woonverenigingen:
  •  hoe kun je de administratie van een woonvereniging opzetten en inrichten
  •  en hoe kun je van daaruit eenvoudig een jaarrekening (balans en exploitatierekening) opstellen
te bestellen door naar ons te bellen op tel. 024-3242474, of mailen via het vragenformulier (klik naar Home, vragen),
onder vermelding van: de naam van de woonvereniging en het adres (straat en postcode/woonplaats) en telefoonnummer van de penningmeester.

kosten € 7,50 (vooraf te betalen door storting op bankrek: NL23 RABO 0135 8419 33, onder vermelding van Fin.admin.wver.)

Tarieven van gemeentelijke belastingen en heffingen en van het Waterschap kunt u opvragen bij uw gemeente / waterschap.